مقالات

نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۸۵۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کاربرد روش‌های عددی در تحلیل پایداری انواع سازه‌های زیرزمینی براساس منحنی عکس‌العمل زمیندکترکاظم اورعی، علی‌رضا حسینی‌مقدم، شبیر ارشدنژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
علل ریزش در تونل چشمه لنگانرسول دادخواه رسول اجل لوییانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
شناسایی و تقلیل منابع عدم قطعیت (نایقینی) در مدلسازی آبهایزیرزمینی با استفاده از روش واسنجی (کالیبراسیون) خودکار تعیینیبهرنگ یوسفی ناغانی، محمدجواد عابدینی، مزدا کمپانی زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
زمین لغزش و ارزیابی عوامل زمین شناسی موثر در آن مطالعه موردی: حوزه آبخیز روستاهای رامه گرمساررحمان شریفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تعیین شاخص خمیرایی خاک بوسیله شاخص جریانسیدمحمد حسینی، محمدرضا نیکودل، احسان مختاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تحلیل پایداری شیب خاکی واقع بر دامنه تونل ۶۱ راه‌آهن شمال،با استفاده از نرم‌افزار اسلاید (SLIDEشبیر ارشدنژاد- دکترکاظم اورعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی و اقتصادی کنگلومرای هزاردرهخم‌چیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی ویژگی‌های مهندسی کنگومرای هزار دره در محل نیروگاه زیرزمینی لوارکمحمدبشیر گنبدی، علی ارومیه‌ایسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی وضعیت زمین شناسی مهندسیساختگاه پیشنهادی سد افرجانکاظمی پوراسفرجانی،زهرا غفوری، محمد؛ اجل لوئیان،رسول ؛رضایی،رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی منابع قرضه سد خاکی شرفویه لار در استان فارسنیک اندیش، عباسعلی؛ برزو،آرشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی مشکلات تونلسازی در سازند شمشکغلامرضا شمسی- جعفر حسن‌پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی تونل انحراف سد شیرین درهغفوری. محمد، لشکری‌پور. غلامرضا، طریق ازلی. صادق، محمدی گلستان. حسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی ریسک و خطر فرسایش پذیری و ناپایداری ساختاری سواحلGIS جنوبی دریای خزر در محیطهمایون خوشروانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه میانگذردریاچه ارومیه براساس نتایج آزمونهای آزمایشگاهیمحمدرضا باغبان گل‌پسند- سیدشهاب‌الدین یثرب- دکترمحمدرضا نیکودلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نقشه های زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شیرازامیر شاه بیگ منوچهر پدرامی محمد رضا عبدالهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی خطر زمین لغزش و اثرات مخرب آن در محدوده کوه کی نو (جنوب شرقی استان لرستان)بابک خردمند عبدالحسین احمد نیا محسن پور کرمانی محسن هدایتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
پهنه‌بندی استعداد توان باربری نهشته‌های کواترنری شهر تهران با استفاده از SPTمهدی ملکی، جعفر غیومیان، سیّد محمود فاطمی عقدا،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل پایداری ترانشه ها و شیروانی‌های سنگی ساختگاه سد سرمشکیوسف شرقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه و اندازه گیری نفوذپذیری خاکهای دلتای زرینه رود به روش رینگ مضاعفصمد علیپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
لرزه خیزی و برآورد خطر زمین لرزه در ساختگاه سد بختیاریداریوش طاهری، محمد رضا نیکودل،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین