بررسی های بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته‌های کرتاسه بالایی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده احمد عرب ـ محمدرضا وزیری ـ محمد داستانپور ـ حامد عامری فاطمه حسینی‌پور
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Abstract

The Upper Cretaceous succession in <?xml:namespace prefix = st۱ ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Badamoyeh۱:PlaceName> Mountain۱:PlaceType>۱:place> is considerably complete when compared with other sections of the Kerman۱:place>۱:City> region. The Cenomanian-Santoninn interval is well exposed in the west of Ekhtiar Abad - Cheshmeh Gaz interval. The biostratigraphical and paleoecological interpretations of these strata have been carried out and the stage boundaries are determined.

چکیده

توالی کرتاسه بالایی در کوه بادامویه مقطع نسبتاً کاملی از رسوبات کرتاسه را به نمایش می‌گذارند. نهشته‌های سنومانین ـ سنونین در ناحیه بین غرب اختیارآباد تا چشمه‌گز بیرون زدگی دارند. این نهشته‌ها از نظر بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی مورد بررسی قرار گرفته و مرز بین آشکوب‌ها نیز مشخص گردیده است.

کلید واژه ها: سایر موارد