بررسی فسیلهای اوپرکولیناوهتروستجنیاومعرفی آنها

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سیاوش سرتیپ زاده
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Study of  Operculina and Heterostegina fossils and their introduction from northwest of   KHOY۱:placename> City۱:placetype>۱:place>

ABSTRACT:

The reason of selcting of this topic is inspeetion and introduction of Operculina and Heterostegina fossils and their compairing with similar types of centeral Europe section particularlly Frenc,chek,and Germany….with these are belong to more important index Fossils for end of Oligocene period and Middle of Miosen ,spacially Helvetian and Torotonian period of central Europe ,with have been inspected and in troduced by persons such as:Cushman,d,Orbigny ,Defrance,Classaner.And then other persons such as Kupper ,Papp ۱۹۵۲ at Veinna Bisen region of Bulimina-Bolivina Zones and Lagenid Zone  and other points ,inspect accuratly and fund their age antiquity.In Iran ,also ,these two ttpe has been inspected by technicians and Paleontologists,but not at systematic manner and completely.The aim of this study is inspection of fossils from Northwest of Iran from Turkey to Southeast ,and central

regions and obtaining of advancing revolution of this fossils and their relation with other similar Europe kinds and obtaining of on subtle and confident Zone at Qum Formition.and also by considering of other Oligo-Miocene fossils ,weak and strengh points of different views related with Qum sean relation with paratethys sea ,we study and inspect.

چکیده:

علت انتخاب این موضوع بررسی ومعرفی فسیلهای اوپرکولیناوهتروستجنیا و مقایسه انها با انواع مشابه در قسمت اروپای مرکزی بخصوص فرانسه –چک –آلمان …میباشدکه اینهاجزوفسیلهای بسیار شاخص برای اواخرالیگوسن واواسط میوسن بخصوص اشکوب هلوتین وتوروتونین اروپای مرکزی میباشد که توسط افرادی مثل Cushman-d,Orbigny-Defrance-Classaner-…موردبررسی ومعرفی کردیده اند.که بعدافرادی مثلKupper-Papp1952درمنطقهVienna BisenاززونهایBulimina-Bolivinaوزون لاژیننده وسایرنقاط بررسی ودقیقاسن یابی کرده اند.درایران نیزاین دوجنس توسط متخصصان ودیرینه شناسان مورد بررسی واقع شده.ولی بطور سیستماتیک وکامل انحام نگرفته.هدف بررسی این فسیلهااز شمالغرب کشور ازمرز ترکیه تاجنوبشرق ایران مرکزی وبدست آوردن روند سری تکاملی این فسیلها وارتباط آنهابا انواع  مشابه اروپای وبدست آوردن یک زون دقیق ومطئمن درسازندقم وهمچنین بادر نظر گرفتن سایرفسیلهای اولیگو-میوسن قوت وضعف نظریه های مختلفی که در موردارتباط دریای قم بادریای پاراتیتس را مورد بررسی قراردهیم.  


 

کلید واژه ها: سایر موارد