مطالعه فرامینیفرهای بنتونیک سازندقم در برش عطاری، شمال شرق سمنان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده جهانبخش دانشیان - علیرضا چگینی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Study of Benthonic Foraminifera of the


Qom Formation


in Attari Section, Northeast Semnan


Jahanbakhsh Daneshian - Alireza Chegini


Abstract:


One stratigraphic section for studying of benthonic foraminifera of the Qom Formation in northeast Semnan was selected. The studied section with ۲۸۰ meter thick, predominantly comprised of marl, limestone, sandy limestone, sandstone and shale.


۱۳۶ samples were collected and ۲۴ genera and ۳۰ species belonging to Acervulinidae, Alveolinidae, Astrigerinidae, Austrotrillinidae, Discorbidae, Elphidiidae, Hauerinidae, Meandropsinidae, Miogypsinidae, Peneroplidae, Rotaliidae, Soritidae, Spiroloculinidae, Textularidae were identified. Based on occurrences of index benthonic foraminifera viz., Borelis melo curdica, Dendritina rangi, Elphidium sp.۱۴, Meandropsina anahensis Meandropsina iranica, , Peneroplis evolutus, Peneroplis farsensis, Rotalia viennotti, the age of the formation in examined section is Aquitanian-Burdigalian.چکیده:

برای مطالعه فرامینیفرهای بنتونیک سازندقم یک برش چینه شناسی در شمال شرق سمنان انتخاب شد. برش مورد مطالعه با 280 متر ضخامت عمدتا" از مارن، آهک، آهک ماسه ای، ماسه سنگ وشیل تشکیل شده است. 136 نمونه ازنهشته های سازند قم برداشت شد و24 جنس و 30 گونه از فرامینیفرهای بنتونیک متعلق به خانواده های Acervulinidae, Alveolinidae, Astrigerinidae, Austrotrillinidae, Discorbidae, Elphidiidae, Hauerinidae, Meandropsinidae, Miogypsinidae, Peneroplidae, Rotaliidae, Soritidae, Spiroloculinidae, Textularidae شناسایی شدند. برمبنای حضور فرامینیفرهای شاخصی مانند Borelis melo

curdica, Dendritina rangi, Meandropsina anahensis, Meandropsina iranica,

Peneroplis evolutus, Peneroplis farsensis, Rotalia viennotti, سن نهشته های سازندقم دراین برش اکیتانین- بوردیگالین پیشنهاد می شود.

کلید واژه ها: سمنان