گسترش جغرافیایی ریف‌های مرجانی ژیوسین-فرازنین ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده کاوه خاکسار ، محمد رضا کبریائی زاده
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Geographical distribution of reefs in the Givetian-Famennian of Iran

Kaveh Khaksar, Mohammed Reza Kebriaee-Zadeh

Abstract:

Geographical distribution of reefs in the Central Iran and Alborz were studied. These corals are Rugose and Tabulata and in the Sibzar, Bahram, Shishtu, Jeirud, Khoshyelagh and Ilangharah associated with brachiopods, conodonts, stromatoporids, crinoids and mollusks. The Rugose and Tabulata corals in the most regions forms patch reef and only in the some regions constitute biostrom. The age of the reefs ranged from Middle Devonian (Givetian)- Late Devonian (Famennian).
Key words: Central Iran, Alborz, Frasnian, Famennian, reef and corals.

چکیده:

پراکندگی جغرافیایی و چینه شناسی ریف‌های دونین ایران مرکزی و البرز مورد مطالعه قرار گرفت این مرجان‌های ریف‌ساز از نوع روگوزا و تابولاتا هستند و در سازند های سیبزار، بهرام، شیشتو، جیرود، خوش ییلاق و ایلان قره با بازوپایان، کنودونت ها، استروماتوپوریدا، لاله وشان، نرمتنان همراه می‌باشند، مرجان‌های روگوزا و تابولاتا در اکثر مناطق مورد مطالعه بصورت ریف‌های باقیمانده بوده و فقط در بعضی مناطق تشکیل بایوستروم می‌دهند. سن این ریف‌ها از دونین میانی (ژیوسین) – دونین پسین (فامنین) تغییر می‌کند.
کلمات کلیدی: ایران مرکزی، البرز، فرازنین، فامنین، ریف‌، مرجان ‌ها

کلید واژه ها: سایر موارد