معرفی کنودونتهای پرمین زیرین در برش ده مرغی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مریم بهره مند- آبرادات مافی – جمال روشن روان
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Introducing the lower permian Conodonts in Deh Morghi Section

In this paper lower Permian Conodonts from the Limestone member

of Deh- Morghii section has been studied . It is localted ۵ km on

the southwest of Bajestan area.

The lithology in this section consist of three members.

Lower members consist of shale, Sandy limestone and Quartz Arnite. with
intercalations of limestone beds.

Middle member : light to dark gray and thin to medium limeston beds.

Upper member: dark to light gray and thick limeston beds which are Dolomitic in upper parts. Contact between this unit and the upper Certaecous sedimentary has been faulted. Biostratigraphy of middle member is the purpose of this study . Therefore a ۲۴ samples have been collected of middle member for systematic study of the conodont elcments.

The samples were prepared and analyzed in the conodont labrotory of GSINET
( Meshad) and the samples are distinguished as fllow :

Sweetognathus inorantus, S. merrilli, S. white,Mesogondolella bisselli, M. shindyensis, M. gujiensis, M. idahensis,wardlawella cf. adenticulata, Hindeodella.sp.Hindeodus sp.,

According to distinguishment ۵ genra and ۸ species of condonts of this unit could be attributed to sakmarian – Late kungurian age.

چکیده


در این نوشتار کنودونتهای پرمین زیرین عضو آهکی در برش ده مرغی واقع در 5 کیلومتری جنوب غربی بجستان، مطالعه گردیده است. این برش از نظر واحدهای سنگی مشتمل بر سه عضو می باشد. عضو زیرین شامل ماسه سنگ کوارتزآرنایت ، شیل و ماسه سنگ آهکی همراه با میان لایه های آهکی می باشد . عضو میانی شامل سنگ آهک متوسط لایه و عضو فوقانی شامل آهک ضخیم لایه با رنگ خاکستری روشن تا تیره بوده که در قسمت فوقانی دولومیتی می شود. همبری این واحد با رسوبات کرتاسه فوقانی بصورت گسله بوده است .
هدف از این مطالعه ، بررسی زیست چینه ای عضو میانی (آهک متوسط لایه) می باشد، برای این منظور 24 نمونه جهت مطالعه عناصر کنودونتی جمع آوری شده است. نمونه ها در آزمایشگاه کنودونت مدیریت زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی شمال شرق (مشهد) آماده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در مطالعه سیستماتیک نمونه های پنج جنس و هشت گونه کنودونتی به شرح ذیل تشخیص داده شده است .

کلید واژه ها: سایر موارد