مطالعه سازند سروک با تاکید بر مرز آن با سازند ایلام در مقطع تنگ رشید (شمال ایذه)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده یوسف آق- احمد شمیرانی -– حسن امیری بختیاری
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

The study of Sarvak Fomation with laying emphesis on it's boundary with Ilam in Tangerashid section (in the north of Izeh)                     Yousef  Agh _ Ahmad Shemirani Hasan Amiribakhtyar
Abstract :
Some thin sections(۲۱۵) was provided and studied because of the study of  Sarvak  Formation in Tang  -e- Rashid in the north of Izeh. The age of this Formation was indicated Cenomanian after recognition of present microfacies.Also the boundary between  Sarvak and Ilam was indicated by the presence of conglomerate between these Formations that showes the effect of Subhercinian Orogenic movement (Phase)whitch separated these Formations with a disconformity

چکیده :
به منظور مطالعه سازند سروک در مقطع تنگ رشید در شمال ایذه حدود 215 مقطع نازک تهیه و مورد مطالعه میکروسکوپی  قرار گرفت . پس از شناسایی میکروفسیلهای موجود،سن سازند سروک سنومانین تعیین گردید . در ضمن مرز سازندهای سروک و ایلام بواسطه حضور کنگلومرای حد فاصل دو سازند مزبور تعیین گردید که نشان دهنده تاثیر حرکات ساب هرسینین است که با یک ناپیوستگی هم شیب  ( disconformity )این دو سازند را از هم قابل تفکیک می سازد .

کلید واژه ها: خوزستان