بررسی بیواستراتیگرافی سازندکشف رود درزون ساختاری کپه داغ باتوجه خاص به فونای آمونیتی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مریم حسینیون
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

ABSTRACT:

The Kashaf-rud Formation is a sequence of siliciclastic sediments that is outcropped in Southeast of Koppeh Dagh basin. Its lithology consists of conglomerate, sandstone, limy sandstone and shale. But different lithology that consists of sandy limestone, limy sandstone and shale with Belemnite and Ammonite, Brachiopods, Gastropods, Bivalve, Bryozoa, Ostracods, Coral, Crinoids exists in the Tappeh Nader area. The genus of this carbonate rocks are Biosparite or Bio oo sparite that shows coastal environments at the area. However original facies of Kashafrud formation is detrital facies. Many evidences show that turbidity currents are efficient on creation of these sediments such as turbiditic classic sediments, massive sandstone, pebbly sandstone, conglomerate and slide and slip. The most important of fossil at this formation is Ammonites. According to studies on Ammonites, ۱۳ genera and ۱۸ species were recognized and classified in two biozone (Garantiana zone and Parkinsoni zone).
Based on those Biozones the age of lower part of the Kashaf-rud formation are upper Bajocian to lower Bathonian.

چکیده :‌


سازند کشف رود ردیفی از سنگهای رسوبی سیلیسی آواری است و لیتولوژی آن غالبا شامل گنگلومرا ، ماسه سنگ و شیل می باشد. در ناحیه تپه نادر رخساره متفاوتی از سازند کشف رود شامل ماسه سنگ آهکی، آهک ماسه ای و شیل ظاهر میشود.این لایه ها حاوی سنگواره های متعددی از آمونیت، بلمنیت، لاملی برانش، براکیوپود، گاستروپود، جلبک، استراکود، کرینوئید،‌ بریوزوآ، مرجان و ساقه های فسیل شده گیاهی هستند. این سنگهای کربناته بیشتر از نوع بیو اسپارایت یا بیواااسپارایت بوده که به دلیل نوع عناصر اسکلتی و وجود سیمان اسپاری، نمایانگر محیط ساحلی در این منطقه می باشند. با این حال رخساره آواری، رخساره غا لب سازند کشف رود است. شواهد متعددی نظیر رسوبات کلاسیک توربیدیتی، ماسه سنگهای توده ای، ماسه سنگهای پبل دار، کنگلومراها و ریزش و لغزش، نقش جریانات توربیدیتی را در ایجاد بخش وسیعی از سازند کشف رود اثبات می کند.

مهمترین و فراوان ترین فسیلهای موجود در سازند کشف رود آمونیتها هستند که در این مطالعه تعداد 13 جنس و 18 گونه در قا لب دو بیوزون آمونیتی Parkinsoni zone , Garantiana zone تشخیص داده شد. سن بخش پایینی سازند کشف رود بر پایه این بیوزونها، باژوسین پسین تا باتونین پیشین می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد