معــــــــرفی استراکدهای بستر اکوسیستم مانگرو واقع در شمــــال غرب جزیره قشم

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده معصومه سهرابی ملایوسفی ، خسرو خسرو تهرانی ، ایرج مؤمنی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Introduction of Ostracoda in Mangrove Ecosystem,

Northwest of Qeshm Island

Sohrabi M-Khosrotehrani -Kh-Momeni

Abstract:

The ostracoda are small crustacea that live in marine, brackish and fresh water. Ostracoda are abundance in Mangrove forest bed that ۱۰ genus and ۱۱ species have been determined. Leptocythere pellucida Barid is the main species that more than the others.Presence and abundance of ostracoda with rough and reticulate carpace in this zone is also noteworthy. The retio of biocenosis to taphocenosis ostracoda is great particularly in the warm season. The live forms are more than the dead forms, but they have smaller carpace because special ecologic conditions in Mangrove ecosystem.

چکیده :
بزرگترین رویشگاه گیاهان مانگرو (حرّا) در سواحل ایرانی درشمال غرب جزیره قشم واقع است . بستر این اکوسیستم مارنی و رسی است که با توجه به رشد درختان مانگرو بستر آن دارای میکرو فونای خاصی است که دراین مقاله فقط به معرفی استراکد ها اکتفاگردیده است . استراکدها سخت پوستان کوچکی هستند که در آبهای دریایی، لب شور و شیرین قادر به زندگی می باشند . استراکدها در رسوبات جنگل های مانگرو نیز به وفور مشاهده می شوند که به طور کلی 10 جنس و11 گونه از استراکدها شناسایی شده اند که گونهLeptocythere pellucida Barid بیش از سایرگونه ها می باشد . استراکدهایی با سطح خارجی خشن و زبر فراوانی قابل توجهی دارند . جامعه بیوسنوز نیز غنی تر از جامعه تافوسنوز استراکدها می باشد به خصوص با گرم شدن هو ا و در فصل گرم فرم های زنده بیشتر می شوند ولی از نظر اندازه نمونه ها رشد کافی نداشتند و جثه کوچکی دارند که به علت شرایط خاص بوم شناختی اکوسیستم مانگرو می باشد

کلید واژه ها: هرمزگان