میکروبیواستراتیگرافی سازند قم درمقاطع تیغه رضا آباد وفتح آباد غرب واقع درناحیه آران، ایران مرکزی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ثریا نجفی، سید علی آقا نباتی، داریوش باغبانی، حسین پرتو آذر
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Abstract:

Qom۱:place>۱:city> formation, to age Oligocene until Miocene is one of the lithostratigraphy of the centeral Iran۱:place>۱:country-region>. For many reasons, especially lithology kind of alluvial one and the paleo-ecology and the most important of all the hydrocarbon sedimentaries are the best on that we can compare them with Asmry formation in the Zagros. That saraje, Alborz and Aran's aim are the best sign for this corolation.

These simellarities cause that Qom۱:place>۱:city> formation would study exactly because of the aspect of the aspect of  hydrocarbon suplies. Also it has such an economical power that we can use it for expanding the oil Aim of Iran.

So, the examination of the hydrocarbonic power of this formation in all of the conditions would related to the work of Iran۱:place>۱:country-region> oil company and the other branch of it. That some part of it are located in Aran (Tighe Reza Abad and the Fath Abad West by studying the ۲۹۰ sample of these two section for the first time it prove that we can recognize the ۳ Biozones in the section of Tighe Reza Abad the following :
۱. Miogypsinoides dehaarti (vlerk), ۱۹۲۴ & peneroplis evolutus Henson, ۱۹۵۰ and
۲. Miogypsinoides complantus schlumberger , ۱۹۰۰ & Globorotalia kugleri , Bolli and
۳. Neoalveolina melocurdica zone # ۹۷,  (wynd ۱۹۶۵)

and ۲ Biozones in the section of the Fath Abad west the following:

۱. Eulepidina dilatata Michelotti, ۱۸۶۷ & Eulepidina elephanta Lemione and Douvill , ۱۹۰۴.  and

 ۲. Globorotalia cf.kuglri Bolli & Astrigerina cf. rotula, (Kaufmann et,vars ۱۸۶۷).

From different aspects these are compareable with the Biozone's in the Zagros.

The simellarrity of these Biozones that we say and the simellarity of the invironments and the alluvial base kind of this formation would power this possibility that Oligocene sea to Miocene of the zagros are expanded until the west part of ecnteral Iran.

This ascertainment would finally show the close relation between the aim the Zagros and the centeral Iran۱:place>۱:country-region> in the time that sayed.


 


 

چکیده:

سازند قم، به سن الیگوسن تامیوسن، یکی از واحدهای سنگ چینه‏ای ایران مرکزی است به لحاظ‏های گوناگون به ویژه رخساره سنگی، نوع حوضه رسوبی، شرایط پالئواکولوژیکی و مهمتر از همه انباشته‏های هیدروکربونی به خوبی در خور قیاس با سازند آسماری در زاگرس است که میدانهای سراجه، البرز و آران شواهدی بر این هم ارزی است.

شباهت‏های یاد شده سبب گردید که سازند قم از نگاه ذخایر هیدروکربنی مورد مطالعه ویژه باشد به گونه‏ای که می‏توان از توان اقتصادی آن در توسعه میدانهای نفتی ایران استفاده کرد. به همین رو، بررسی توان هیدروکربنی این سازند در زمینه‏های گوناگون در دستور کار شرکت ملی نفت ایران و واحدهای تابعه آن قرار دارد که بخشی از آن در ناحیه آران (برش تیغه رضا آباد و فتح آباد غرب) متمرکز است. با مطالعه 290 نمونه میکروسکوپی ازاین دو برش برای نخستین بار ثابت شد که در برش تیغه رضا آباد 3 زون زیستی:

3. Neoalveolina melocurdica zone # 97,  (wynd 1965)

2. Miogypsinoides complantus schlumberger , 1900 & Globorotalia kugleri Bolli

1. Miogypsinoides dehaarti (vlerk), 1924 & peneroplis evolutus Henson, 1950

 

 در برش فتح آباد غرب 2 زون زیستی:aa

2. Globorotalia cf.kuglri Bolli & Astrigerina cf. rotula, (Kaufmann et,vars 1867)

1. Eulepidina dilatata Michelotti, 1867 & Eulepidina elephanta Lemione and Douvill , 1904.

 را می‏توان شناسایی کرد. که  از دیدگاههای گوناگون قابل قیاس با زونهای زیستی وایند در کوههای زاگرس است.

شباهت زونهای زیستی گفته شده، شباهت محیط‏های زیستی و نوع حوضه رسوبی این سازند این امکان را قوت می‏بخشد که دریای الیگوسن تامیوسن زاگرس تا حاشیه باختری ایران مرکزی گسترش داشته است که این دستاورد می‏تواند بیانگر پیوند نزدیک در حوضه زاگرس و ایران مرکزی در زمان یاد دشده باشد.

کلید واژه ها: اصفهان