سه گونه جدید کنودونتی از لایه‌های سفالوپوددار سازند شیشتو در ناحیه نیاز، شرق طبس

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علیرضا عاشوری - دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Three new conodont species from Cephalopod Bed,Niaz area, East Iran


:Abstract


Three new conodont species in this research have been described and introduced. They are belong to Protognathodus (Pr. eftekhari and Pr. ruttneri) and Icriodus (Ic. Jafariani) genera. The new species with Late Devonian age, come from two sections of Cephalopod Bed of Shishtu Formation in the Niaz area, western flank of Shotori Range (East Tabas), Iran.

چکیده :


سه گونه جدید کنودونتی در این بررسی مورد شناسایی و معرفی قرار گرفته است که شامل دو گونه از جنس Protognathodus Pr. Ruttneri) و(Pr. eftekhari و یک گونه از جنس (Ic. Jafariani) Icriodus می‌باشد. گونه‌های مزبور با سن دونین پسین از دو مقطع از لایه سفالوپوددار سازند شیشتو در ناحیه نیاز واقع در دامنه غربی کوههای شتری (شرق طبس) به دست آمده‌اند.

کلید واژه ها: یزد