ساز وکارتشکیل چین های تنگ و فشرده درمنطقه لرستان

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حمید صدیق-
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

The mechanism of strong folds information in Lorestan

۵>
Dr. H. Sadigh

۶>
Abstract:

۴>

This area is in the Zagros folded zone. There are different structures which include


original folds , fractures , secondary folds , gravity structures and different


geomorphologic forms. Because Gurpi and Amiran formations are in separation


surface, fractures under separation surface and period of soft and hard formations


so strong folds is formed in this area.The purpos of this paper is the study of


mechanism of strong folds information in Lorestan. The method of study include


study of past activities , area maps and field geology.


Key words :Lorestan,folding,separation surface,Afineh syncline


 

چکیده :

منطقه مورد مطالعه ، قسمت کوچکی از منطقه چین خورده زاگرس را در بر می گیرد .در این منطقه،ساخت های متنوعی وجودداردکه شامل چین خوردگی های اصلی،شکستگی ها ،چین خوردگی های فرعی، ساخت های ثقلی و شکل های متنوع ژئومورفولوژیکی است. به دلیل قرار گرفتن سازندهای نرم گورپی و امیران در سطح جدایش و با ایجاد چین خوردگی های فرعی در آنها ، شکستگی های ایجاد شده در زیرسطح جدایش وهمچنین وجودتناوبی ازسازندهای شکل پذیروشکننده برروی هم، این امکان فراهم شده که چین خوردگی های اصلی بسیار تنگ و فشرده در منطقه ایجاد گردد. هدف از این مقاله ، مطالعه نحوه تشکیل چین خوردگی های تنگ و فشرده در منطقه لرستان می باشد روش کار شامل بررسی مطالعات انجام شده قبلی ، نقشه های منطقه و برداشت صحرایی بوده است.

واژه های اختصاصی کلیدی : لرستان ،چین خوردگی ، سطح جدایش ، ناودیس افینه


کلید واژه ها: سایر موارد