خصوصیات زمینلرزه بزرگ ۲۹ دسامبر ۲۰۰۴ در ناحیه سوماترا

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمدرضا قیطانچی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Characteristics of the ۲۹th December, ۲۰۰۴, great earthquake in Sumatra
abstract
The recent Sumatra earthquake produced heavey damages to the countries in the region. The main cause was due to the secondary effect of tsunami that generated by the main shock. The large earthquakes in subduction zones are usually followed by tsunami. Sumatra region has experienced several strong tsunamies in the past that caused extensive damages and many human losses. In this study, the seismicity of the region is reviewed. Then the characteristics of strong earthquakes in the region as well as the recent Sumatra earthquake is discussed.  Finally, the results are compared with the similar cases in coastal areas of Iran

چکیده

زمین‌لرزه اخیر سوماترا  به کشورهای منطقه آسیب فراوانی وارد آورد  و بیشترین خسارات و تلفات را پدیده ثانوی تسونامی در منطقه بوجود آورد. زمینلرزه‌های بزرگ که در حوالی مناطق فرورانش با سازوکار رورانده رخ می‌دهند اغلب با تسونامی‌های مخرب و بزرگ همراه‌اند. منطقه سوماترا نیز در گذشته به کرات زمینلرزه‌های بزرگ و تسونامی‌ها را تجربه نموده است. در این مطالعه زلزله خیزی منطقه سوماترا مورد ارزیابی قرارمیگیرد. سابقه و خصوصات و سازوکار زلزله های گذشته و زمین‌لرزه اخیر مورد بحث و مقایسه قرار میگیرند.

کلید واژه ها: سایر موارد