بررسی مورفوتکتونیکی سازند لوت با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست (ETM+)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمدرضا سهندی، فریبرز قریب ، مه آسا روستائی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

The Morphotectonic Study of Lut Formation by using landsat satellite images (ETM+)
M. Sahandi , F. Gharib, M. Roustaei     

Abstract

The subject of this paper is deformations results in Lut Formation. In the past studies, researchers announced that Yardang troughs have been formed by wind & water erosin, thus they selected the Hydroeolian term for this kind of erosion. Nevertheless, in this paper it will be mentioned that besides of wind factor lineaments are so important as well through use of satellite images. The satellite image of Lut 's vastness displays a set of lineaments correspond with major & wide troughs in the north area  causing right-lateral displacement in the shoor river course; and can be followed up to young alluvial in the ۳۱ ۰۰ N. At last, they will join to meet the nayband fault. Some of lineaments have affected the olivine basalt flows with quaternary age and cause right – lateral movement on their length. The path of lineaments show that the trend of N ۳۰ W in ۳۰ ۴۰ N comes to be N ۲۰ W in ۲۹ ۵۰ N and keep their sigmoidal shape. They come close beneath the ۲۹ ۵۰ N with the shape of splay. The lineaments have also vertical components because the width of segments in the top of ۳۰ ۰۰ N have gradually decreased in southwest and show shortening.

Keywords: Morphotectonic, Yardang trough, Hydroeolian, Lineament, landsat satellite images (ETM+)  , sigmoidal, splay


 

چکیده
      موضوع سخن این نوشتار تغییر شکلهایی است که در سازند لوت( Lut Formation)  بوجود آمده است. در تمامی مطالعاتی که تاکنون در مورد سازند لوت نوشته و منتشر شده اند تشکیل ساختمان کلوت را ناشی از فرسایش مشترک باد و آب دانسته و از واژه فرسایش نوع هیدروائولین( Hydroeolian) در مورد آن استفاده شده است . ولی در این نوشتار تلاش می شود با استفاده از تصاویر ماهواره ای  نقش خط واره ها Lineaments)) وگسلش را بعنوان عامل اصلی در کنار فرسایش بادی در تشکیل و تعمیق این شیارها (Yardang troughs) معرفی نمود .
تصویر ماهواره ای  در گستره لوت یک ســـری خطواره  با امتداد N30W را نشان می دهد. آندسته از خطواره ها که بر شیارهای پهن تر و اصلی منطبق هستند در منتهی الیه شمالی گستره لوت ضمن ایجاد جابجایی راست بر در مسیررودخانه شور در پوشش آبرفت جوان دشت در شمال عرض 31 00N  نیز ملاحظه می شوند که در نهایت به گسل نای بند منتهی می گردند .
 پاره ای از این خطواره ها بر روی روانه های بازالت اولیوین دار مربوط به دوره چهارم نیز اثر گذاشته و سبب جابجایی راست بر در طول آنها شده است. سیری بر روی این خط واره ها نشان می دهد که از راستای N30W در شمال عرض  3040N به راستای N20W در شمال عرض    29 50N رسیده  و با حفظ حالت سیگموئیدالی که در خود دارند در زیر عرض 29 50 N  بهم نزدیک شده  و با راستای N57W  بحالت افشان یا دم اسبی درآمده اند. این خطواره ها علاوه بر حرکت راست بر  مولفه قائم را نیز دارا می باشند زیرا پهنای بخشهایی که بالای عرض  30 00N  هستند بسمت جنوب خاور کاهش یافته و کوتاه شدگی از خود نشان می دهند.
لغات کلیدی: شیارهای یاردانگ، هیدروائولین، خطواره، تصاویر ماهواره ای لندست، سیگموئیدال، افشان

کلید واژه ها: سایر موارد