روند هوازدگی کانسار مس پورفیری سرچشمه و تکاپوئی در راه جلوگیری از آن

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ناصر -خوئی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۶۳

در کانه آرائی بطور عام و در کانه آرائی مس های پورفیری بطور خاص دو عامل ایجاد مزاحمت می نماید یکی وجود کانی های اکسید مس و دیگری وجود دانه های ریز بویژه رس در سنگ معدن است. اختصاص ویژه سنگ معدن مس پورفیری پراکندگی دانه های ریز کانه مس معمولا درون یک سنگ درونی است.چنین سنگی چنانچه از پروتور مستقیماٌ به کارخانه داده شود، کانه آرائی آن چندان دشوار نخواهد بود. اما چنانچه سنگ معدنی به کارخانه وارد شود که واجد مقدار فراوانی کانی های رس باشد و علاوه بر سولفور مس واجد مقداری اکسید مس نیز باشد کانه آرائی و تغلیظ کانی مس دچار اشکال خواهد شد. هدف آن نیست که با ذکر تمام جزئیات این اشکالات کلام به درازا کشیده شود فقط یادآوری می نمائیم مزاحمت های رس در محیط کانه آرائی به شرح زیر است:
1) در فیلتراسیون ایجاد مزاحمت می کند.
2) ماده معدنی را فرامی گیرد و از اثر محلول فلوتاسیون می کاهد.
3) بیشترین مواد فلوتاسیون را به خود اختصاص می دهد.
4) در خشک شدن ایجاد مزاحمت می کند.
مزاحمت وجود کانه اکسید مس درون کانسنگ پورفیری در این حقیقت خلاصه می شود که دستگاه فلوتاسیون و محلولهای بکار رفته صرفاٌ قادر به جداکردن کانه های سولفوره هستند و کانیهای اکسیده نسبت به آن حساسیت ندارند.
لذا با توجه به مطالب فوق چنانچه کانسنگی وارد دستگاه فلوتاسیون شود که علاوه بر کانه های سولفوره واجد کانه های اکسید مس و همچنین حاوی مقادیر معتنابهی رس باشد، تقریباٌ تمام کانه های اکسید مس و بخشی از کانه های سولفور وارد باطله می شوند.
راه منطقی در بهره برداری و بهره گیری کامل از کانسنگ این است که اولاٌ مواد مزاحم یاد شده کمتر تولید شود، ثانیاٌ تا آنجا که ممکن است کم اثر گردد.
از طرفی با استخراج روباز کانسارهای پورفیری به نحوی چشم گیر روند تبدیل کانه سولفوری به کانه اکسیده همچنین ایجاد رس تشدید می شود.
برای جلوگیری از بوجود آمدن رس و اکسید مس که در محدوده کار یک زمین شناس است بایستی اولاٌ بدانیم این مواد در طبیعت چگونه بوجود می آیند. ثانیاٌ در نتیجه دخالت انسان در طبیعت چگونه بوجود می آید؟
نوشته حاضر کوششی است از راه این شناخت و تکاپوئی است در راه جلوگیری از ایجاد آن.

کلید واژه ها: سایر موارد