بررسی گسیختگی سطحی، ویژگیهای ژرفی و ویرانی ناشی از زمین لرزه بم بر اساس داده های ماهواره رادار

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده طالبیان، م.(۱)، قرشی، م.(۱)، نظری، ح.(۱). جکسون، ج.(۲)، فیلدینگ، ا. (۳)، فانینگ، ج. (۴).
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Surface rupture, source parameters and building damage of the Bam ۲۰۰۳ earthquake constrained by radar interferometry

Talebian, M. (۱), Ghorashi M. (۱), Nazari H.(۱), Jackson J. (۲), Fielding E. (۳), Funning G. (۴).

.

The ۲۶ Dec ۲۰۰۳ Bam earthquake was the latest in a series of earthquakes on the north-south right-lateral strike-slip fault systems on the west side of Dasht-e Lut, Iran since ۱۹۸۱.


We use the interferometric correlation from Envisat SAR (synthetic aperture radar)images to map the details of the surface ruptures related to the devastating earthquake.Modelling of teleseismic bodywaves and radar interferogram phase, together with field observations suggest that over ۲ m of slip occurred at depth on a fault that had not previously been identified. This fault consist of three major N-S segments in the saoutj of Bam and passes directly into the centre of the city.About ۵ km to the east of the ۲۰۰۳ rupture, a prominent escarpment runs N-S for about ۱۰ km. Geomorphic features and pattern of streams suggest that the escarpment is a growing anticline above a west dipping blind thrust. No major offset was observed along the escarpment but modelling of teleseismic long period P and SH waveform as well as SAR interferogram suggest that the thrust at depth has also moved over ۱ m during the Bam earthquake. Another fault north of Bam shows offset and low correlation over a wider zone in theinterferograms, but it has no discrete surface rupture.

We also map the damage to buildings by measuring the change from high correlation to low correlation where buildings were destroyed by the earthquake.

چکیده:

زمین لرزه پنجم دیماه 1382 بم آخرین رویداد از سری زمین لرزه های دو دهه اخیر بر روی سیستم گسله های راستالغز راستگرد باختردشت لوت بود.

گسیختگی سطحی همراه با زمین لرزه بم نخستین بار با استفاده از بررسی همخوانی داده های ماهواره رادار به نقشه در آورده شد. مدلسازی امواج درونی نگاشته شده بوسیله شبکه لرزه نگار جهانی و داده های رادار همراه با برداشتهای روی زمین بیانگر بیش از 2 متر لغزش بر روی گسله ای است که پیش از زمین لرزه شناخته شده نبود. این گسله از سه قطعه اصلی با راستای شمال – جنوب در جنوب بم تشکیل شده و به سوی شمال به مرکز شهر ادامه می یابد.

در حدود 5 کیلومتری خاور این گسله، گسله ی از پیش شناخته شده ی بم اسکارپ برجسته ای با راستای شمال-جنوب و درازای حدود 10 کیلومتر را بوجود آورده است. عوارض زمین ریختی و و ریخت آبراهه ها بیانگر این است که این اسکارپ ناشی از تاقدیسی در حال رشد بر روی گسله ی راندگی پنهان با شیب به سوی باختر است. در بررسی صحرایی گسیختگی قابل توجهی در راستای این اسکارپ دیده نشد اما مدلسازی امواج لرزه ای دور نگاشت بلند دوره و داده های رادار بیانگر بیش از 1 متر لغزش همزمان با زمین لرزه بر روی این گسله در ژرفا است.

گسله ی دیگری نیز با پهنای گسیختگی زیاد برر وی داده های رادار در شمال بم دیده می شود ولی بر روی زمین گسیختگی آن اندک است.

بوسیله بررسی همخوانی داده های رادار همچنین می توا ن مناطق ویرانی شدید ساختمان ها را شناسایی و به نقشه در آورد.

کلید واژه ها: کرمان