نقش گسل کره بس بر نفتگیرهای تاقدیسی منطقه قیر

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمودی سیوند، سیامک- پور کرما نی ، محسن- احمد نیا،عبدالحسین
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

The Role of Kareh-Bas fault on the anticlinal hydrocarbon traps in Qir region, Fars province.

Mahmoudi Sivand ,S., Pour Kermani, M.,Ahmadnia , A.

Abstract

Qir Regions is located at ۱۶۰ Km South-East of Shiraz city. It lies on the South extreme of Sabzpoushan shear zone. The west of this region and pattern of anticlinal axes as overlapping right stepped and right strike slip behavior of Kareh-Bas fault shows right slip shear system. Joint studies in Narreh anticline emphasize this shear system. Rotation of Kareh-Bas fault at its end and creation of trailing contractional imbricated fault in the subsurface and surface with uplifting, bending and compression of the most folds in the region, destroy and reduces the volume of hydrocarbon reservoirs at various horizons. It seems it will not economic and successful to drill for exploration, because of buried reverse faults (branched from Kareh-Bas fault), as in the Bandobast anticline was done. Various faults in the anticlinal core cause to scape of hydrocarbon and create hot and sulphur springs such as Narreh, Bandobast, Changal anticlines. Thus drillings in the anticlinal of Surmeh , Kallaghe , Lar , Afzar , Kord sheikh , Narreh , Qul Qul , Changhl and Plange don’t propose because of these buried reverse faults . Seismic activities due to these faults emphasize this theory

چکیده


منطقه قیردر حد جنوبی ناحیه برشی سبزپوشان قرار دارد و گسل امتداد لغز کره بس از غرب این منطقه می گذرد. عملکرد راستگرد گسل کره بس و آرایش محورهای تاقد یس هابه صورت پوششی راست بر، بیانگر سیستم برشی راستگرد حاکم در منطقه می باشد . مطالعه شکستگی ها در تاقدیس نره ضمن تایید این سیستم برشی، محور کوتاه شد گی بیضی واتنش در امتداد۲۰N و محور طویل شد گی آن در امتداد ۱۱۰ N برآورد شده است . چرخش انتهایی گسل کره بس و ایجاد گسلهای شاخه ایی معکوس انتهایی به صورت مد فون و رخنمون ، افراشتگی ، خمید گی و فشرد گی بیشتر چین های منطقه را باعث شده است که خود علت از بین رفتن و کاهش مخازن هیدروکربوری و کاهش فشار مخزن در تاقدیس ها در افق های مختلف می باشد و به نظر می رسد حفاری های اکتشافی در این ناحیه بواسطه گسلهای معکوس مدفون – انشعابی از گسل کره بس – موفقیت آمیز و اقتصادی نخواهد بود ،همچنانکه در تاقد یس بند وبست نا موفق بوده است . وجود گسلهای در هسته تاقدیس ها باعث فرار مواد هیدروکربوری در نفتگیر ها می شود و برونزد چشمه های آبگرم و گوگردی در تاقد یسهای بند و بست ، چنگال و نره نشانگرشکسته شدن نفگیرهای موجود در این تاقد یس ها می باشد. لذا حفاری در تاقد یس های سورمه ، کلاغ ، لار ، افزر ، کرد شیخ ، نره ،قل قل ، چنگال و پلنگ بواسطه این گسلهای معکوس مدفون انشعابی توصیه نمی شود. لازم به ذکر است فعالیت های این گسل های مدفون با توجه به افزایش فعالیت های لرزه ایی منطقه با ساز و کار معکوس تایید شده است .

کلید واژه ها: سایر موارد