تحلیل هندسی تاقدیس دهنو و پهنه های عرضی - برشی همراه آن(بخش فارس ساحلی کمربند چین خورده-رانده شده زاگرس)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جوادباقری ،علی یساقی،محمد محجل، سلمان جهانی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Geometric Analysis of Dehnow Anticline & related subsurface transverse faults (Costal Fars Area, Folded- Trusted Zogros Belt)

Abstract:

Dehnow Anticline, located between Hendurabi and Razak lineaments and in hangingwal of Mountain Frontal Fault (MFF), has prominent characteristics such as existence of two thrust faults on the limbs, box shape of the fold at depth and occurrence of two smaller en-echelon anticlines at the core fold zone. In this study geometric analysis of Dehnow Anticline was carried out and it؛s structural relation with Hendurabi and Razak lineaments, MFF and a NW-SE trending right-lateral transverse shear zone were also analyses. Folds, thrust and strike-slip faults, were used to document the kinematics evolution of the fold area. This analysis demonstrated that en-echelon folds in the core of the Anticline, Ridel, Antiridel, and P fractures together with rotation of the anticline were occurred due to the effect of the NW-SE trend right-lateral transverse shear zone.


چکیده:

تاقدیس دهنو که در فارس ساحلی، در بین خطواره های رازک و هندورابی و در فرادیواره گسل راندگی پیشانی کوهستانی زاگرس قرار گرفته است، واجد ویژگی های بارزی چون دو گسل تراستی در پهلو ها ، شکل جعبه ای در عمق، وجود دو تاقدیس کوچکتر به صورت نردبانی راستبر در هسته می باشد. در این مطالعه علاوه برتحلیل هندسی تاقدیس، ارتباط ساختاری آن با خطواره رازک ، گسل هندورابی ، راندگی پیشانی کوهستان زاگرس و یک پهنه عرضی- برشی راستبر با روندNW-SE در منطقه معرفی می شود. چین ها، راندگی ها و گسل های امتدادلغز دراستنباط تکوین جنبشی منطقه مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج این تحلیل بیان از این دارد که چینهای نر دبانی (en- echelon) از هسته تاقدیس دهنو، شکستگی های ریدل، آنتی ریدل ، P و همچنین چرخش اصلی محور تاقدیس در اثر یک پهنه عرضی- برشی راستبر بوجود آمده اند.

کلید واژه ها: سایر موارد