دلیل ایجاد بافت راپاکیوی در توده کوارتز مونزونیت اکاپل

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد ولی ولی زاده ، داریوش اسماعیلی، مرضیه خلج
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳

Acause for formation of rapakivi texture in porphiroid quartz monzonite massive of Akapol area

M.V.valizadeh, D.Esmailli, M.Khalaj

Rapakivi texture is seen mainly in quartz monzonite of Akapol area which is investigated based on petrography studies. In all investigated rapakivi textures, alkali feldspar owned rounded margins; which is surrounded by Plagioclase .Existing of microgranoular enclaves mafic, poikilitic texture, sieve texture in plagioclases and also rapakivi texture are evidences of the magma mixing.در کوارتز مونزونیت اکاپل بافت راپاکیوی به طور گسترده دیده می شود که این بافت براساس مطالعات پتروگرافی مورد بررسی قرار گرفته است. در کلیه نمونه های بافت راپاکیوی مورد بررسی، الکالی فلدسپار دارای حاشیه گرد شده بود که توسط پلاژیوکلاز احاطه شده است. وجود انکلاوهای میکروگرانولار مافیک، بافت پوئی کلیتیک، بافت غربالی در پلاژیوکلازها و همچنین بافت راپاکیوی از شواهد اختلاط ماگمایی می باشند.

کلید واژه ها: مازندران