بررسی عملکرد دگرگونی دینامیک و تاثیر توده های گرانیتی بر شیست های پیرامون دریاچه زاینده رود

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده علیرضا داودیان دهکردی- مسیب سبزه ئی- منصور گورنگ- ناهید شبانیان
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
سنگ های دگرگونی پیرامون دریاچه زاینده رود تحت تاثیر شیرابه های گرانیتی و دگرگونی دینامیک واقع شده اند. هر دو پدیده پس از تشکیل سنگ های دگرگونی بر آنها اثر کرده است.

کلید واژه ها: سایر موارد