برآورد خطر زمین لرزه در منطقه جنوب غرب زنجان

     چکیده:
   در پژوهش حاضر ابتدا اصول مطالعات لرزه خیزی یک منطقه مطرح شد که به طور خلاصه شامل بررسی و تعیین فعالیت گسلها توان لرزه زایی گسلها ساز و کار گسلها، بررسی آماری زمین لرزه های تاریخی و قرن بیستم منطقه تعیین روابط بین بزرگی و فراوانی تجمعی، شتاب های افقی و قاب زلزله ها می باشد سپس در خصوص بررسی و تعیین هر یک از موارد ذکر شده مطالعه موردی در جنوب غرب زنجان در منطقه شهرک انجام شده است نتایج نشان می دهند که گسلهای محلی و بزرگی پتانسیل لرزه خیزی منطقه را بالا برده است که از جمله می توان به گسل شمال تبریز، گسل آستارا، گسل سلماس و ... گسلهای محلی کوکرا، گسل سراب، گسل درود، گسلهای محلی گسل شهرک و ... اشاره کرد. همچنین بررسی های آماری زمین لرزه های تاریخ قرن بیستم بیانگر جنبا بودن گستره طرح و شدت لرزه خیزی بالا و نیز نشان می دهد که در اواخر قرن بیستم در منطقه زمین لرزه های ویرانگر زیادی وجود داشته است که کلیه اطلاعات تعیین شده در خصوص بزرگی های مختلف (بر اساس روابط مهاجر اشجعی و نوروزی) شتاب جابجایی های افقی قائم، شدت سرعت های افقی و قائم که به طور خلاصه در جداول آمده بیانگر پتانسیل لرزه خیزی بالا است و دلیل این ادعا نیز اطلاعات ما به احتمال وقوع زمین لرزه در سالهای متمادی با بزرگی های مختلف می باشد.
   واژگان کلیدی: زمین لرزه، فعالیت گسلها زمین ساخت بزرگی، شدت، شتاب گسل ها، جنوب غرب زنجان.

کلید واژه ها: زنجان