چگونگی تشکیل طلا و نقره در سنگهای رسوبی و آتشفشانی و مراحل اکتشافی این ذخائر

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد- حسین کریم پور
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۶۳
ذخائر طلا و نقره از نوع پراکنده (Disseminated) همراه با سنگهای آتشفشانی و رسوبی در دهه اخیر کشف شده اند. از خصوصیات مهم این ذخائر می توان (1) بالا بودن مقدار ذخیره (نظیر سیستم های مس پورفیری)، (2) قرار داشتن در نزدیکی سطح زمین و (3) متالوژی نسبتاٌ ساده آنها را ذکر نمود.
عواملی که در تشکیل این ذخائر موثرند عبارتند از:
(1) حرارت، (2) وجود ساختمانهای ثانویه، (3) وجود سنگهای میزبان مناسب (کربناته یا توفها).
بنابراین برای پی جوئی این ذخائر باید مناطقی را که فعالیت های ماگمایی از نوع آتشفشانی و یا پلوتونیکی است مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار داد. زونهای آلتراسیونی که در ارتباط با این سیستم ها تشکیل می شوند می توان زون سیلیسی- آلیونیت- آرژیلیک (در بالای ذخیره) و زون سریسیت و پتاسیک (در اطراف و همراه ذخیره) و زون پروپلتیک (با فاصله زیاد از ذخیره) را نام برد. زونهای آلتراسیونی که در سنگهای کربناته یافت می شوند فاقد زون سریسیت و آرژیلیک می باشد. عناصر جیوه- آنتموان تالیم- آرسنیک- فلورین- پتاسیم- سیلیسیم تشکیل زونهایی را می دهند که از نظر اکتشافی به عنوان عناصر ردیاب حائز اهمیت هستند.

کلید واژه ها: سایر موارد