کاربرد فرکتال در حل مسائل گسل قطر- کازرون جنوب غرب ایران

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده مهناز ندائی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
سیستم گسلی راست لغز کازرون در جنوب غرب ایران با روند شمالی- جنوبی کمربند چین خورده زاگرس را قطع کرده و یکی از گسل های فعال و لرزه زا در عهد حاضر به شمار می آید. شباهت های ساختاری این گسل در مقیاس های مختلف نشان دهنده رفتار فرکتالی آن است. بر اساس مطالعات انجام شده، در نقشه تهیه شده از 150 عکس هوایی بین عرض های 29 درجه و 20 دقیقه تا 30 درجه و 20 دقیقه و طول های 51 درجه و 15 دقیقه تا 51 درجه و 45 دقیقه، بعد فرکتالی برای کل شکستگی ها و گسل های مربوطه به چین خوردگی و همچنین برای کل شکستگی ها و گسل های مربوط به گسلش ناحیه ای بدست آمد. تفاوت مشاهده شده در این دو بعد فرکتالی اختلاف تراکم شکستگیها و گسل ها با ژنز متفاوت را بیان می کند. همچنین ابعاد فرکتالی برای شکستگی ها و گسل های مربوط به گسلش ناحیه ای در پهنه های مختلف این سیستم گسلی، پهنه های برازجان، کازرون و نور آباد، در مقیاس عکس های هوایی محاسبه می گردد. تفاوت ابعاد فرکتالی به دست آمده با یکدیگر بیانگر خاصیت فرکتال چند گانه (multi-fractal) سیستم گسلی است. بیشترین بعد فرکتالی به دست آمده مربوط به پهنه گسلی نور آباد است که نشان دهنده پیچیده تر بودن هندسه گسلی و تراکم بیشتر شکستگی ها در این پهنه است که احتمالاٌ از به هم پیوستن دو گسل کازرون و کره بس در این ناحیه ناشی می شود.

کلید واژه ها: فارس