لغزشهای تحریک جاده ای در محور ساری – کیاسر

در این مقاله لغزشهای به وقوع پیوسته در بخشی از جاده ساری - کیاسر ( حد فاصل روستای ایول تا پـل تاکـام ) بـه طـول حدود 100 کیلومتر مورد بررسی قرار گرفته است . در طول این بخش از مسیر جاده 24 مورد لغزش بزرگ شناسـایی شـده است . در همه لغزشهای مورد بررسی احداث جا ده نقش مهمی را در ناپایداری دامنه ها داشته است . جاده سازی بـدون در نظر گرفتن مناطق لغزشی گذشته وبارگذاری در این دامنه ها، قطع دامنه لغزشهای گذشته وتغییر الگوی زهکشی طبیعـی در اثر قطع درختان به اضافه وزن خاکریزها روی دامنه بدون توجه به روان آب ایجاد شده در دامنه ها موجب فعال ماندن زون لغزشی در منطقه شده است .

کلید واژه ها: مازندران