طبقه بندی مهندسی توده سنگ بر اساس امتیازبندی پیوسته ( مطالعه موردی سد سید شهاب )

     هدف اصلی در این مقاله ، اصلاح طبقه بندی RMR در توده سنگ با بکارگیری روابط کمی ساده میباشد . طبقه بندی ژئومکانیکی برای پنج پارامتر کمی خود، پنج گروه مشخص با امتیازبندی پله ای اختصاص داده است که این امر موجب تأثیر تصمیمات فردی در ارزیابی کیفیت توده سنگ میگردد . در این روش، ابتدا چگونگی جانشینی ارزیابی پله ای بنیاوسکی 1973 بر اساس امتیازبندی پیوسته که هیچ گونه ابهامی حتی برای مهندسین کم تجربه در تخصیص امتیاز بر مبنای اندازه گیریهای صحرایی و آزمایشگاهی باقی نمی گذارد، تشریح گردیده و سپس توده سنگ ساختگاه سد سید شهاب بر همین اساس طبقه بندی شده است.

کلید واژه ها: تودهسنگ سدسیدشهاب ژئومکانیک زمین شناسی مهندسی همدان