خطر زمین لغزش های حاصل از زلزله در شمال تهران

     توسعه ی سامانه های شهری در مناطق کوهپایه ای و کوهستانی شمال تهران و نیز همجواری آن با گسل های فعال، آسیب پذیری لرزه ای را در این پهنه افزایش داده است . این پژوهش برای نخستین بار و بر مبنای تحلیل بلوک لغزشی نیومارک به ارائه ی یک الگوی نسبی از قابلیت شیب های مختلف شمال تهران، در تولید پدیده ی لغزش در هنگام رویداد زلزله میپردازد . تدوین پایگاه های اطلاعاتی الگوی رقومی پستی و بلندی ( اندازه سلولی 25 متر ) ، عوارض نوزمینساختی شامل گسل های کواترنری و زمین لرزه ای و زمینلغزش های قدیمی ( اندازه سلولی 40 متر ) و نیز مقاومت نسبی واحدهای زمین شناختی ( اندازه سلولی 100 متر ) ، در گستره ی شمال تهران از اطلاعات ضروری این نوشتار محسوب می شوند که بر مبنای تحلیل در سامانه ی اطلاعات جغرافیایی ( نرم افزار ArcGIS 8.X) نقشه ی پهنه بندی خطر لغزش های حاصل از زلزله تهیه شده است . طبقه بندی سطوح مختلف خطر نسبی بصورت طیف رنگی نشان داده شده است که در این حالت،
طیف رنگ آبی مناطق بی خطر، سبز خطر متوسط، زرد و نارنجی خطر بالا و قرمز و سفید، بسیار بالا محسوب می شوند . بر مبنای این نقشه میزان سطح نسبی خطر در گستره ی شهر تهران؛ در مناطق سوهانک، باغ شاطر، تجریش، فرحزاد، درهی کن و همچنین در پهنه ی باختری لواسانات، لوارک و دیگر نواحی کوهستانی شمال تهران که در نقشه ی پهنه بندی با رنگ های نارنجی، قرمز و سفید نشان داده شده، بسیار زیاد می باشد .

کلید واژه ها: زمینلغزش زلزله تهران گسل زمینلرزه زمین شناسی مهندسی