جک و شکست هیدرولیکی در سازند آغاجاری ( پی سد گتوند علیا )

     اجرای سدهای بزرگ در حال حاضر مستلزم مشخص کردن شرایط هیدرولیکی و هیدرومکانیکی توده سنگ است . آزمایش های لوژن بطور گسترده و با شرایط گوناگون در سازند آغاجاری در اعماق گوناگون اجرا شده است . همچنین نتایج تزریقات آزمایشی آب بندی و تحکیمی و تحکیمی اجرائی جزء مستندات استفاده شده در تهیه این مقاله هستند . رفتار توده سنگ در طی عبور سیال و پدیده جک هیدرولیکی بویژه در مقاطع نخست، مورد ارزیابی قرار گرفته است . بر اساس ملاحظات انجام شده و تفسیر شرایط نفوذپذیری وابسته به فشار و نیز تزریقات آزمایشی و اجرائی ( تحکیمی ) در محدوده فشارهای اجرا شده در آزمایشات لوژن شکست هیدرولیکی رخ نداده است . در تزریقات آزمایشی تحکیمی نیز در مراحل آزمایشی شکست هیدرولیکی انجام و در طرح نهایی، فشار مطابق با این معیار طرح و از شکست سنگ جلوگیری شده است . رفتار غالب نتایج حاکی از رفتارهای اتساعی و خطی در آزمایشات لوژن و در نهایت مفهوم جک هیدرولیکی در فرآیند تزریق است.

کلید واژه ها: هیدرولیک سازندآغاجاری سدگتوند سد زمین شناسی مهندسی خوزستان