تعیین غلظت فلزات سنگین در آبهای زیر زمینی شهرستان بردسکن ( استان خراسان )

     فلزات سنگین از جمله آلاینده های محیطی هستند که نظر به اهمیت آنها توجه محافل علمی را به خود معطوف کرده اند . در این تحقیق میزان غلظت فلزات سنگین (Cr ,Cd ,Cu ,Zn ,Fe) در آبهای زیر زمینی حاصل از تعدادی قنوات و چاههای عمیق و همچنین رودخانه ششطراز مورد بررسی قرارگرفته و برخی پارامتر های فیزیکی و شیمیایی آب،کدورت نظیر دما، pH ، سختی موقت و دایمی آب، EC ، فرم های نیتروژن و فسفر و غیره اندازه گیری شده است .
روش کار بر اساس روشهای استاندارد آمریکا در آنالیز آب و فاضلاب با استفاده از سیستم استخراج مایع - مایع با حلال MIBK و کمپلکس دهنده APDC بوده و دستگاه جذب اتمی شعله مورد استفاده قرار گرفته است . در سفره های آب زیرزمینی مورد بررسی حد اکثر مقدار غلظت فلزات کروم، کادمیم، مس، روی و آهن به ترتیب برابر با 040/0 ، 012/0، 099/0، 107/0، 509/0 میلیگرم در لیتر بوده است . حداقل غلظت فلزات سنگین مورد بررسی ( به غیر از آهن که 360/0 میلیگرم در لیتر بوده ) کمتر از حد تشخیص بوده است . با توجه به داده های حاصل و طبق استاندارد های ارایه شده، غلظت فلزات مورد بررسی در منابع آبی زیر زمینی مذکور در حال حاضر کمتر از حد بحرانی است .

کلید واژه ها: فلزاتسنگین آبهایزیرزمینی شهرستانبردسکن استانخراسان دستگاهجذباتمی زمین شناسی مهندسی خراسان رضوى