تعیین شاخص عمر دیسکهای برشی و نرخ حفاری سنگها درمسیر قطعه دوم تونل انتقال آب دشت ذهاب

     توسعه روشهای حفاری مکانیزه و گسترش روزافزون استفاده از ماشینهای  TBMدر حفر فـضاهای زیرزمینـی، شـناخت هرچه بهتر شرایط زمین را ایجاب می نماید . قابلیت حفاری و میزان سایش سنگها از جمله پارامترهـایی هـستند کـه نقـش مهمی بر عملکرد ماشینهای حفاری، زمان و هزینه پروژه داشته و برای شناخت آنها روشهای مختلفی پیشنهاد شده است . در این مقاله شاخص عمر دیسکهای برشی و شـاخص نـرخ حفـاری سـنگهای واقـع در مـسیر قطعـه دوم تونـل انتقـال آب دشت ذهاب بررسی شده است . نمونه های لازم برای انجام آزما یش، از مغزه های حفاری مسیر تونل اخذ شده و آزمایشها بر اساس روش پیشنهادی دانشگاه علوم و فنون نروژ انجام شده است

کلید واژه ها: دشتذهاب حفاری تونـل زمین شناسی مهندسی کرمانشاه