پیش بینی نرخ پیشروی ماشین حفر تونل دشت ذهاب

     تونل انتقال آب دشت ذهاب با طول تقریبی 48 کیلومتر، بخش اصلی طرح انتقال آب به دشتهای گرمسیری غرب کشور را تشکیل می دهد . اجرای قطعه 2 این تونل با استفاده از دستگاه TBM تلسکوپی در نظر گرفته شده است . بر پایـه مطالعـات انجام گرفته، محدوده تونل از نظر تقسیمات زمین شناسی ایران در زون های زاگرس مرتفع و زاگـرس چـین خـورده قـرار گرفته است . واحد سنگی غالب در مسیر تونل سنگ های آهکی، دولومیتی و مارنی بوده، سنگ شیل بخش هایی از مـسیر را به خود اختصاص داده است . در طی مطالعات طرح، به منظور تهیه برنامه زمانبندی اجرایی و کنترل هزینه ها، تخمینی قابـل اطمینان از نرخ حفاری تونل مورد نیاز می باشد . از این رو در مقاله پیش رو، نرخ پیشروی ماشین حفر تونل دشت ذهاب در واحدهای مختلف سنگی مسیر تونل مورد تخمین و محاسبه قرار گرفته است.
بدین منظور بر مبنای مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی انجام گرفته، پارامترهای سنگ بکر و سطوح ناپیوستگی در هر واحد سنگی تعیین شده است . آنگاه با معرفی پارامترهای عملکرد ماشین TBM، ، بر مبنای نتایج آزمـون هـای مقـدار شکنندگی (S20) ، مقاومت در برابر برش (SJ) و مقدار سایش برش دهنده (AVS)، مقادیر شاخص نـرخ نفـوذ (DRI) و شاخص عمر برش دهنده (CLI) تعیین گردیده است . در ادامه ضمن معرفی مدل های پیش بینی QTBM ، NTH و RMi بـا تعیین مقادیر نرخ نفوذ، نرخ بهره بری و نرخ پیشروی، عملکرد ماشین حفر تونل در هر روش مورد پیش بینـی قـرار گرفتـه است . نتایج حاصله از سه روش تا حدی با هم متفاوت می باشد که علت آن، وجود تفاوتهای مـاهیتی در روش هـا و عـدم وجود تطابق مناسب در داده های ورودی می باشد.

کلید واژه ها: دشتذهاب زمینشناسیمهندسی تونل ژئوتکنیک زمین شناسی مهندسی کرمانشاه