پیش بینی عملکرد دستگاه TBM در حفاری توده های سنگی مسیر تونل گلاب با استفاده از QTBM

حفاری مکانیزه تمام مقطع تون ل ها توسط ماشین، دارای تاریخچه ای نزدیک به پنجاه سال می باشد . بررسی عملکـرد ایـن ماشین ها با توجه به هزینه بالای آن، یکی از مسائلی است که از جوانب مختلف مورد توجه قـرار مـی گیـرد . پـیش بینـی عملکرد، بخش مهمی از هر پروژه حفاری مکانیزه است که میتواند نقش اساسـی در انتخـاب ماشـین بـه عنـوان روش حفاری داشته باشد . در این مقاله پیش بینی عملکرد T.B.M بر مبنای روش QTBM در قطعه اول تونل گلاب ( ابتدای خط انتقال آب از زاینده رود به کاشان ) مورد مطالعه قرار گرفته است .
روش QTBM با مقدار پارامتر Q شروع و با پارامترهای موثر اندرکنش بین سنگ و ماشین تکمیل میشود. پارامتر QTBM برای تخمین میزان پیشروی ماشین حفاری طراحی شده است . با توجه به دادههای موجود در مـورد زونهـای مـسیر تونـل گلاب ، پارامتر QTBM برای این تونل به طول تقریبی 11069 متر بدست آمده و با توجه به پارامتر QTBM نرخ نفوذ و نرخ پیشروی در زونهای مختلف بدست آمده است . بر این اساس حداکثر سرعت نفوذ مربـوط بـه زون A مـسیر و حـداقل آن مربوط به زون B می باشد . در این راستا، حداکثر سرعت پیشروی نیز برای زون F و حداقل آن برای زون A بدست آمده است .

کلید واژه ها: دستگاهTBM تودههایسنگی تونلگلاب زایندهرود کاشان زمین شناسی مهندسی اصفهان