بهینه نمودن عرض مغزه موج شکن های بنادر جهت حفظ منابع سنگی کشور

     با مطالعه اجمالی بر مقاطع موج شکن های پاره سنگی در حال احداث در کشوربه نظر میرسد به منظور جلوگیری از هـدر رفتن سرمایه های ملی وذخایر محدود سنگ میبایست تدبیری اندیشـیده شـود عـدم هـم سـو نگـری طراحـان داخلـی در طراحی و اجرای سازه های دریائی موجب شده است که ایده های متفاوت درانتخاب عرض لایه مغزه این نوع موج شکن ها مشاهده شود
دراین مقاله ابتدا بصورت مختصربه شناسائی موج شکن های پاره سنگی پرداخته شده است سپس اهمیت موضوع مقاله از نظر اقتصادی باتوجه به حجم بالای پروژه های دریائی در کشو ربیان گردیده است
مطالعه آماری اؤ عرض مغزه چندموج شکن داخلی و خارجی وتحلیل ان ومطالعه عملکرد اجرائی ماشین الات ونهایتا ارایه چند راهکار اجرائی و نتیجه گیری ازجمله موارداین مقاله میباشد

کلید واژه ها: مغزهموجشکن منابعسنگی موجشکن مغزه‌ زمین شناسی مهندسی سایر موارد