بهره برداری نامناسب وغیراصولی از اراضی و مخاطرات زیست محیطی آن ( مطالعه موردی دشت زنجان )

منابع آب و خاک بستر اکوسیستم ها و تولید مواد غذائی مورد نیاز جامعه انسانی و سایر جانداران هستند . بنابراین هر گونه بهره برداری غیر اصولی و آلود گی این دو منبع اثر خود را در کاهش تولید اراضی، کیفیت منابع آب، بر هم خـوردن تعـادل طبیعی و نابودی منابع زیست محیطی می گذارد .
منطقه مورد مطالعه در شمال غربی ایران در استان زنجان و حوزه آبخیززنجانرود قرار گرفته و بنام دشت زنجان معروف است که بصورت نوار نسبتا " باریکی بطول تقریبی 80 و عرض حدود 9 کیلومتربا مساحت 710 کیلومترمربع می باشد . با توجه به هدف مطالعه ابتدا اقدام به جمع آوری ومطالعه منابع علمی و کاربردی موجود در این زمینه گردید . در مرحله بعد با پیمایش صحرایی در منطقه اقدام به تصحیح و بازبینی داده ها جمع آوری شده و مطابقت آن با طبیعت و واقعیت شد . سپس با جمع بندی داده ها و اطلاعات بدست آمده نقشه کاری دشت زنجان تهیه گردید . در نهایت با انجام تجزیه و تحلیهای مورد نیاز که با استفاده از برنامه های رایانه ای از جمله (GIS) و امثالهم شده، نتایج تحقیق استخراج شدند.
نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که بررسی کاربری اراضی دشت زنجان از نظر مسایل زمین شناختی، توسعه شهری، مسایل صنایع و مشکلات زیست محیطی و بهره برداری از منابع آب و مسایل کشاورزی دارای اهمیت بوده و جهت طراحی و اجرای پروژه ها و طرحهای اجرایی باید شناخت کافی و مناسب از اراضی موجود در دست باشد . همچنین عدم رعایت اصول مربوط به کاربری مناسب از اراضی باتوجه به قابلیت و استعداد آنها باعث مخاطراتی چون تخریب و از بین رفتن منابع آب و خاک , آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی، از بین رفتن اکوسیستم طبیعی و در نهایت برهم خوردن تعادل طبیعی و نابودی منابع زیست محیطی می شود .

کلید واژه ها: دشتزنجان زنجانرود اکوسیستم مخاطرات زیستمحیطی زمین شناسی مهندسی زنجان