بررسی وتحلیل ژئومکانیکی عوامل ناپایداری منطقه امامزاده علی جاده هراز

     یکی از مهمترین پارامترهایی که در تحلیل و ارزیابی شیبهای ناپایدار، مورد مطالع ه و بررسی قرار مـی گیـرد، تـاثیر عـواملی چون خواص رفتاری و مکانیکی خاک و سنگ، عوامل تکتونیکی، اثرات آبهای سطحی و زیر زمینی و نقش عناصر اقلیمی در منطقه می باشد .
هریک از عوامل فوق می تواند نقش موثری در ناپایداری شیب های طبیعی داشته باشد، و هرکدام میتواند در شرایط خاصی باعث ایجاد لغزش توده مذبور گردد .
با توجه به اینکه منطقه امامزاده علی جاده هراز، از نقاط ناپایدار این جاده محسوب می گردد، در این تحقیـق سـعی شـده بـا تعیین نوع مکانیزم ناپایداری و مقایسه تحلیل پایداری به روشهای نمودارهای استاندارد و روشهای تحلیلی متداول، روشهای پیشگیرانه و یا اصلاحی در منطقه مذکور پیشنهاد گردد . در این منطقه نـوع مکـانیزم خرابـی کـه در گذشـته صـورت گرفتـه شکست قاشقی بوده و با توجه به برداشتهای جدیدی که از شیب های بالادست در این منطقـه صـورت گرفتـه ترکهـایی بـه موازات امتداد شیب در این منطقه دیده می شود که در اثر جذب آب باران در میان این شکافها ناپایداری ایـن شـیبها تشـدید خواهد شد،نوع خاکهای این منطقه فاقد چسبندگی کافی بوده و می بایست بعد ا ز نمونه بـرداری و تعیـین ضـرایب مقـاومتی تحلیل پایداری نهایی برروی این شیب مورد بررسی قرار گیرد .
بهره گیری از مکانیزم های لغزشی در زمانهای گذشته واستفاده از مفاهیم علم مکانیـک خـاک و سـنگ در فرآینـد تحلیـل و نتیجه گیری نهایی موثر خواهد بود .

کلید واژه ها: جادههراز مکانیـکخـاک زمینلغزش زمین شناسی مهندسی سایر موارد