بررسی میزان تنش و جابجایی تونل دایروی شکل بصورت سه بعدی براساس مدلهای مختلف کرنش

     پایداری فضاهای زیرزمینی و تحلیل تغییرشکلها و تنشهای حاصل از حفر سازه های زیرزمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند . امروزه با پیشرفت علم رایانه، علاوه بر علم تجربی و قضاوت مهندسی، روشهای تحلیل عددی فضاهای زیرزمینی رشد چشمگیری داشته اند، تا حدی که روشهای تحلیل عددی جزء لاینفکی از مطالعات مهندسی سنگ و ژئوتکنیک گردیده اند . در تحلیلهای عددی فضاهای زیرزمینی یکی از شرایط حل مساله انتخاب شرایط کرنش می باشد، که براین اساس تحلیل بصورت دوبعدی یا سه بعدی انجام می شود . در این تحقیق نتایج یک مطالعه عددی سه بعدی که در آن تاثیر مدلهای مختلف کرنش ( کرنش صفحه ای یا کرنش سه بعدی ) بررسی شده است، ارائه شده است . بدین منظور تونلی دایروی در عمق 300 متر بررسی شد . برای انجام مقایسه فوق از نرم افزار FLAC3D استفاده شده است . خروجی نرم افزار برای تونل دایروی بصورت مسیر تنش و جابجایی در طی پیشروی سینه کار تونل مقایسه شده است . با توجه به تحقیق انجام شده می توان بیان نمود که جابجاییهای حاصل از مدل کرنش صفحه ای بیش از نتایج مدل کرنش سه بعدی می باشد .

کلید واژه ها: کرنش سازه ژئوتکنیک تونل زمین شناسی مهندسی سایر موارد