بررسی سازوکار حرکت زمینلغزش

یکی از زمین لغزشهای فعال مشرف به جاده هراز، زمین لغزش " وانا "است . این زمین لغزش در 70 کیلومتری آمل در جوار روستای وانا قرار دارد . با توجه به شکل هندسی و توپوگرافی محل لغزش، لغزش این توده به صـورت ترکیبـی از حرکـت خاک و بلوک های سنگی است که از ارتفاع 70-80 متری به درون جاده سقوط میکنند . برای شناخت راه حل مناسب برای پایدارسازی این زمین لغزش مطالعات دفتری و میدانی وسیعی روی ساختگاه زمین لغزش انجام گرفت . این مطالعات شـامل زمینشناسی و زمین شناسی مهندسی، لرزه خیزی، هواشناسی و هیدر ولوژی منطقه بود . همچنین به منظور اطلاع از لایه هـای زیر سطحی حدود 700 متر حفاری در توده انجام و توده لغزشی و سطح لغزش بطور دقیق مورد مطالعه قـرار گرفـت . بـر اساس نتایج مطالعات مذکور سازوکار حرکت زمینلغزش مشخص و راه حل مناسب برای پایدارسازی آن پیشنهاد شد .
در این مقاله بر اساس مطالعات دفتری و میدانی و اکتشافات زیرسطحی انجام شده، سازوکار، عوامل مؤثر و رفتـار زمـین - لغزش وانا بررسی و راهکارهای مناسب برای پایدارسازی آن ارائه میگردد

کلید واژه ها: جادههراز زمینلغزشوانا توپوگرافی زمینلغزش آمل زمین شناسی مهندسی مازندران