بررسی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی پی سنگ ساختگاه سد مخزنی زیبا محمد، خرم آباد

ساختگاه سد مخزنی زیبا محمد در 35 کیلومتری جنوب شرق شهر خرم آباد و در بالا دست روستای زیبا محمد قرار دارد . این سد که از نوع سنگریزه ای با هسته رسی خواهد بود بروی رودخانه زیبا محمد احداث خواهد گردید و هدف از احداث آن جمع آوری آبهای غیر فصول زراعی و سیلابهای مخرب و تنظیم و استفاده بهینه از آن جهت توسعه کشاورزی اراضی پایین دست سد می باشد . از آنجایی که در احداث یک سد وضعیت ساختگاه فوق العاده حائز اهمیت است و با توجه به مارنی بودن پی سنگ این ساختگاه، لزوم مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه و تحلیل پایداری دامنه های مشرف به ساختگاه و مخزن را دوچندان می نماید . این بررسی ها بر اساس برداشتهای صحرایی، تهیه نقشه زمینشناسی و کاوشهای زیر سطحی مشتمل بر حفر 9 گمانه اکتشافی همراه با مغزه گیری مداوم و ثبت مشخصات مغزه های حفاری، انجام آزمایش های نفوذ استاندارد ( SPT) وآزمایشات نفوذ پذیری و همچنین حفر 4 چاهک دستی جهت بررسی دقیق تر وضعیت لایه های زیر سطحی صورت گرفته است . درخاتمه پس از بررسیهای انجام یافته مشخص شد که ساختگاه مذکور برای احداث سد مخزنی با ارتفاع 40 متر از بستر رود خانه از دیدگاه ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی امکان پذیر بوده ضمناً جهت بررسی وضعیت آب زیرزمینی در زیر ساختگاه در هر یک از گمانه های موجود در یک دوره یکساله و بطور ماهانه سطح آب زیرزمینی اندازه گیری شده است و بر اساس کاوشهای ژئوفیزیکی نقشه ایزوپک و ایزوپیز ساختگاه تهیه شده است .

کلید واژه ها: خرمآباد سدمخزنی ژئوتکنیک زمینشناسیمهندسی گمانه زمین شناسی مهندسی لرستان