زمین لرزه های القایی مرتبط با برخی از سدهای مهم ایران

   در این مقاله با انتخاب 5 سد بزرگ کشور مربوط به مناطق تکتونیکی مختلف، خصوصیات زمین لرزه های القایی مربوط به پرو خالی شدن سدها بررسی شده است.
برای این منظور زمین لرزه های واقع در شعاع 30کیلومتری از محور سدها استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بررسیها نشان میدهد که پراکندگی زمین لرزه های القایی در سمت مخزن بیشتر میباشد. همچنین فراوانی زمین لرزهها تابعی از مشخصات سد و محیط تکتونیکی است و همان روند زلزله های تکتونیکی را نشان میدهد. در مورد سد بزرگ کارون 3 فراوانی زمین لرزه های کوچک بعد از احداث سد افزایش یافته و فراوانی زلزله های بزرگتر کاهش یافته است. اما در مورد دو سدلتیان و لار در فراوانی زلزله ها مشاهده میشود

کلید واژه ها: سدکارون تکتونیک زمینلرزه سدلتیان زمین شناسی مهندسی سایر موارد