بیواستراتیگرافی سازند سروک در میدان نفتی بینک، شمال غرب بوشهر

میدان نفتی بینک در شمال غرب بوشهر در کنار سواحل شمالی خلیج فارس واقع است. این میدان از تاقدیس نامتقارنی به طول 27 و عرض 10 کیلومتر تشکیل شده است به طوری که شیب یال شمالی آن بیشتر از یال جنوبی آن میباشد. سازند سروک در این میدان حدود 600 متر ضخامت داشته و عمدتا از سنگ آهک، سنگ آهک دولومیتی و بین لایه هایی از آهک رسی تشکیل شده است. مطالعات میکروسکپی 36 مقطع نازک از مغزهها و 144 پلاک از خرده های حفاری در چاه شماره 4 بینک منجر به شناسایی 5 زون زیستی 21 (Trocholine – Orbitolina ass)، 23 (Favusella Weshitensis occurrence)، 24 (Rudist debris)، 25 (Nezzazata – Alveolinid) و 26 (Oligostegina Facies) شده است. بر اساس محدوده سنی بیوزونهای مذکور برای سازند سروک در ناحیه مورد مطالعه سن آلبین بالایی – سنومانین بالایی پیشنهاد میگردد. قابل ذکر است که بیوزون 21 در چاه شماره 4 بینک برای اولین بار گزارش میشود

کلید واژه ها: بوشهر