مطالعه میکروبیواستراتیگرافی سازند تاربور در مقاطع کوه خانه کت، کوه چهل چشمه و داریان

در این مطالعه بیش از 1000 متر از رسوبات سازند تاربور در سه برش چینه شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. این برشهای چینه شناسی شامل کوه خانه کت، چهل چشمه و داریان میباشند. مطالعات سنگ چینه ای بیانگر آن است که سازند تاربور از دو بخش زیرین و زبرین تشکیل شده است.
   بخش زیرین شامل: سنگ آهکهای متوسط تا ضخیم ستبرا با بقایای رودیست
   بخش زبرین شامل: سنگ آهکهای تودهای به همراه بقایای رودیست، شکمپایان و جلبکهای سبز میباشد. براساس فرامینیفرهای شناسایی شده سن سازند تاربور کامپانین تا پالئوسن زیرین تعیین شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد