زیست چینه نگاری و محیط رسوبی سنگهای کرتاسه بالایی شمال شرق اصفهان، زفره

مطالعه سنگهای کرتاسه بالایی در ناحیه زفره در شمال شرق اصفهان منجر به شناسایی 10 جنس و 20 گونه از فرامینیفرهای پلاژیک و الیگواستژینیده و چهار بیوزون تجمعی گردیده است. بر این اساس سن تورونین میانیسانتونین را میتوان برای رسوبات این ناحیه در نظر گرفت. با توجه به خصوصیات سنگ شناسی 6 واحد سنگ چینهای نیز تشخیص داده شد. با توجه به بررسی مورفوتایپهای فرامینیفرهای پلانکتون عمق حوضه رسوبی روند افزایشی از تورونین میانی تا سانتونین میانی را نشان میدهد. هر چند در زمان سانتونین بالایی عمق حوضه کاهش مییابد.

کلید واژه ها: اصفهان