روزنبران پرمین بالایی در شمال غرب ایران

   بررسی و مطالعه مقاطع نازک برشهای چینهای مختلف در شمال غرب ایران؛ منجر به شناسایی 40 جنس و 60 گونه روزنبران بنتوز مربوط به اشکوبهای مدین؛ جلفین و دوراشامین شده است. جامعه رونبران شناخته شده هر چند در سطح جنس تا حدی مشابه با فرامینی فرهای گزارش شده از البرز؛ ایران مرکزی و آباده بوده و قرابت تتیسی آنها کاملاً مشخص است ولی بطور آشکار ایالت شدگی فونستیک را در پرمین بالایی نشان میدهد. این مجموعه به خانواده های Staffellidae, Schubertellidae, Ozawainellidae از فوزولینیده و خانواده های lcthyolaridae, Nodosaroidae, Biseriaminidae Geinitzinidae, Cornuspiridae, emigordiopsidae روزنبران کوچک تعلق دارند.

کلید واژه ها: سایر موارد