بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته های کرتاسه زیرین در ارتفاعات قدرون (شمال کرمان)

   زخنمون مناسبی از سنگهای کرتاسه زیرین در ارتفاعات قدرون واقع در شمال کرمان وجود دارد. بخش عمده کرتاسه را در این ناحیه را سنگهای آهکی همراه با میان لایه هایی از مارن به سن بارمین؟ - آپسین – آلبین تشکیل داده است.
   مجموعه ای متنوع و فراوان از جلبکهای آهکی سنگواره اصلی تشکیل دهنده این برش هستند که با توجه به فراوانی و تنوع قابل ملاحظه آنها، نحوه زیست فرامینفرهای بنتیک و همچنین پایین بودن P/B ratio، محیط رسوبگذاری در زمان مربوطه اکسیژن دار، کم عمق و فاقد تنش در نظر گرفته شده است

کلید واژه ها: کرمان