ایکنوفسیلهای رسوبات فلیش شرق ایران

ناحیه مورد مطالعه قسمتی از ایالت ساختاری سیستان میباشد. در این مطالعه ایکنوفسیلهای رسوبات شمال بیرجند (پالئوسن – ائوسن) مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است. توالی مورد مطالعه با کنگلومرای قاعده ای شروع شده و سپس با تناوبی از رسوبات شیلی و مارنی به همراه لایه های آهکی دنبال میشود. سپس توالی ضخیمی از شیل و ماسه سنگ بر روی آنها قرار میگیرد که حاوی ایکنوجنسهای فراوان میباشد. هفده ایکنوجنس و گونه های مرتبط با آنها شامل:
   Cosmorhaphe sinuosa, Cosmorhaphe isp., Golckeria isp., Halopoa isp. (Fucusopsis isp.), Heminthoida isp., Helminthorhaphae japonica, Megagrapton irregularis, Megagrapton isp. 1, Nerites isp., Ophiomorpha annulata, Ophiomorphae isp., paleodictyon majus, Paleodictyon strozii, Paleodictyon isp., Paleophycus isp., Planolitesisp., Scolicia prisca, Scolicia strozzii, Scolicia isp. 1, Scolicia isp. 2, Scolicia isp. 3, Skolithos isp., Spirophycus isp., Subphyllochorda isp., Subphyllochorda isp., Thalassinoides isp. And Urohelminthoida appendiculata.
   میباشند. ایکنوجنسهای شناسایی شده در تفسیر مشخصه های پالئواکولوژیکی همچون اکسیژن و عمق مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این رفتار شناسی این ایکنوفسیلها مطالعه گردیده است.

کلید واژه ها: سایر موارد