اولین گزارش از استراکدهای آلبین بالایی – سنومانین زیرین در برش چناروئیه (غرب کرمان)

در این مقاله 17 جنس و گونه از استراکدهای متعلق به نهشته های آلبین بالایی – سنومانین زیرین برای اولین بار از این منطقه گزارش میشوند. استراکدها، از حفظ شدگی خوبی برخوردار بوده و متعلق به پودوکوپیداو پلاتی کوپیدا میباشند. مجموعه استراکدهای موجود نشان دهنده محیط اکولوژی مناسب و مطلوبی در زمان نهشته شدن رسوبات میباشد.

کلید واژه ها: کرمان