اسپورها و میکروفیتوپلانکتونهای سازند جیرود در برش چینه شناسی دروار، غرب دامغان

سازند جیرود در برش چینه شناسی شمال دروار، غرب دامغان با ناپیوستگی فرسایشی مشخص روی سازند میلا (کامبرین بالایی – اردویسین زیرین) و احتمالاً با ناپیوستگی فرسایشی زیر سازند مبارک (کربونیفر زیرین) قرار دارد. انواع مختلف پالینومورف با درجه حفظ شدگی نسبتاً خوب در نهشته های سازند جیرود در برش چینه شناسی مورد مطالعه وجود دارد. اسپورها نسبت به سایر گروهها از فراوانی و تنوع قابل ملاحظه ای برخوردارند و میکروفیتوپلانکتونهای دریایی شامل اکریتارکها و پرازینوفیتها از نظر کمی در رتبه بعدی نسبت به اسپورها قرار دارند. علاوه بر این، نمونه هایی از اسکلوکودونتها و بقایای مربوط به آوندهای گیاهی نیز در نمونه های مطالعه شده وجود دارند. با توجه به وجود پالینومورفهای دارای گسترش چینه شناسی مشخص مانند Geminospora, ، Sarjeantii، Tornacia، lunatum، Unellium، lepidophyta، Retispora، lemurata، Perimembrana، Cymatiosphaera، vedugensis، Chomotriletes، سازند جیرود در برش چینه شناسی مورد مطالعه به دونین پسین (فرازنینفامنین) نسبت داده میشود. حضور گونه شاخص Retispora lepidophyta در نمونه های مربوط به قسمت بالایی برش مورد مطالعه، با توجه به گسترش چینه شناسی جهانی این میوسپور، در تعیین مرز دونین – کربونیفر دارای اهمیت میباشد. وجود پالینومورفهای دریایی (اکریتارکها، پرازینوفیتها و اسکلوکودونتها) به همراه اسپورهای فراوان تولید شده توسط گیاهان خشکی نشان میدهد رسوبات سازند جیرود در برش چینه شماسی دروار در محیط دریایی کم عمق و نزدیک به ساحل نهشته شده اند. وجود Geminospora lemurata، تقریبا در تمامی نمونه های مطالعه شده، معرف وجود ژیمنوسپرمهای اولیه (Progynnosperm) و فراوانی گونه هایی از جنسهای Verrucosisporites و Convolutispora نشان دهنده وجود وابستگان سرخسها (Fern allies) در اطراف محیط تشکیل رسوبات سازند جیرود در برش چینه شناسی مورد مطالعه میباشد

کلید واژه ها: سمنان