مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی جنوب صحنه (شمال شرق کرمانشاه)

مجموعه افیولیتی صحنه به عنوان بخشی از توالیهای افیولیتی موجود در زون جوش خورده زاگرس محسوب میگردد. این مجموعه خود جزئی از نوار 3000 کیلومتری میباشد که از سوریه شروع میشود و پس از گذر از جنوب ترکیه و زاگرس به عمان میرود. مجموعه افیولیتی مورد مطالعه به شکل کلی کمانی با تحدب به سمت جنوب غرب در جنوب صحنه قرار دارد. در این مجموعه توالی کامل افیولیتی دیده نمیشود، به طور کلی لیتولوژیهای موجود در ناحیه شامل پریدوتیتهای هارزبورژیتی، گابروهای ایزوتوپ و میلونیتی و رخنمون کوچکی از توالی پلاژیوگرانیت میباشد. سنگهای اولترامافیکی عمدتا شامل هارزبورژیت، دونیت، لرزولیت و ویستریت و سنگهای مافیکی شامل گابروی پگماتیدی، الیوین گابرو، گابروهای میلونیتی و گابروهای ایزوتوپ میباشد. الیوینها و پیروکسنهای سازنده توالی گابروئی آثاری از دگرشکلیهای حرارت بالا را نشان میدهند. آثار دگرشکلیهای حرارت پایین حاصل فرآیند تراستینگ به صورت میلونیتی شدن و ایجاد بافت پورفیروکلاستی در گابروها قابل مشاهده است. بر اساس نمودارهای عناصر اصلی و دیاگرامهای عنگبوتی این مجموعه حاصل یک ماگمای بازالت تولئیتی کف اقیانوسی نوع (P or E MORB) P میباشد. شواهد ژئوشیمیایی و پترولوژیکی نشان میدهد که ماگمای سازنده یک ماگمای ساب آلکالن تولئیتی منیزیم بالا بوده است. طبیعت تولئیتی ماگمای درگیر در تشکیل پوسته اقیانوسی و قرارگیری آن در میدان ماگماهای پشته میان اقیانوسی نوع P بیانگر این است که پشته قدیمه دارای نرخ گسترشی تند بوده است.

کلید واژه ها: کرمانشاه