پترولوژی سنگهای آتشفشانی جنوب کهریزک (جنوب تهران)

   توده آتشفشانی کهریزک در جنوب تهران بخشی از زون ایران مرکزی را تشکیل میدهد. این سریهای آتشفشانی متعلق به ائوسن و اساسا از واحدهای آذر آواری و گدازه های ریولیتی، تراکی آندزیت، بازالتیتک تراکی آدزیت و بازالتی تشکیل شده اند. اولین فاز فعالیت آنها انفجاری و بوده که باعث تشکیل دوره های متناوب ایگنیمبریتهای ریولیتی و توفها شده است. فازهای بعدی شامل گدازه های حد واسط تا بازیک میباشد. گدازه ها متعلق به سری ماگماییی کالک – آلکالن و ترکیب شمیایی وسیعی دارند. مشخصات ژئوشیمیایی غنی شدگی کمتر از عناصر HFSE و غنی شدگی بیشتر LILE را نشان میدهد که این امر ویژگیهای مرتبط با زون فرورانش محسوب میشود. شواهد پتروگرافی گدازه ها حاکی از عدم تعادل بین ماده مذاب ویلوردر هنگام تبلور کانی است.

کلید واژه ها: تهران