اولین گزارش گرده های قارچی ایران (از شیست های گرگان)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده سلمان ولایتی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
یکی از مهمترین عناصر پالینومورف ها می باشند که اهمیت زیادی در رابطه با تفسیر محیط رسوبی داشته و فراوانی آنها در شیست های گرگان به حدی است که یکی از بهترین شاخص های تعیین کننده الگوی محیط رسوبی رسوبات مذکور می باشند. گسترش گرده های قارچی عمدتاٌ از ژوراسیک به بعد بوده که انواع شناسایی شده بیشتر با گرده های قارچی ترشیاری گزارش شده از دنیا همخوانی دارند. به علت محدودیت در نوشتار مقاله، صرفاٌ از تعداد بسیار اندکی گرده های قارچی شناسایی شده ذکر نامی به میان آمده است.

کلید واژه ها: گلستان