مطالعه و بررسی سنگ چینه شناسی رسوبات پالئوسن- الیگوسن در جنوب و جنوب غرب ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده ماشاا... فتحی- ایرج قربانی- خلیفه اشکپور- مسعود شایسته- کیارش قنواتی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
این مطالعه، ناحیه وسیعی از جنوب و جنوب غرب ایران را از جزیره قشم و بندرعباس تا نواحی مرزی عراق را شامل می شود. محدوده مورد نظر به 5 بخش لرستان، ناحیه فروافتاده دزفول (شمالی و جنوبی)، فارس، فارس شرقی و بندرعباس تقسیم یم شود و برای هر یک گزارش مستقلی تهیه گردیده است. در این مطالعات از بیشتر اطلاعات سطحی و زیر سطحی مانند انواع نمودارهای پتروفیزیکی و ترسیمی سرچاه، مقاطع میکروسکوپی، نقشه های زمین شناسی، پتروفیزیکی و گزارشات منتشره در صنعت نفت و ... استفاده شده است. برای این مجموعه تعداد 46 نقشه هم ضخامت چینه ای، 31 مقطع ساختمانی، 37 مقطع چینه ای همراه با تعداد زیادی جدول اطلاعاتی از عمق ورود به سر سازندها، ضخامت حفاری شده، ضرایب تصحیح (چینه ای و قائم) ضخامت چینه ای، مختصات چاه ها و... تهیه گردیده است. در این مطالعات، چگونگی انطباق لایه ها
(سنگ شناسی وئ زمانی)، شرایط کحیط رسوبی، جغرافیای دیرینه و تغییرات سنگ شناسی سازندهای مورد نظر در منطقه بررسی شده است. اهداف این مطالعه شامل موارد زیر بوده است:
1- مشخص نمودن گسترش و تغییرات رخساره های رسوبات پالئوسن- الیگوسن.
2- مشخص نمودن لایه های مخزن و چگونگی گسترش آنها.
3- تعیین محدوده هایی که دارای توان هیدروکربنی هستند.
4- تعیین و یکنواخت کردن سر سازندهای پابده و گورپی برای رفع پاره ای از عملیات حفاری در چاهها.
5- تعیین ضخامت پابده، جهرم، آسماری و تهیه نقشه های هم ضخامت برای آنها جهت برنامه ریزی و تعیین محل چاههای جدید که هدف دسترسی به مخازن بنگستان، خامی و دهرم را دارند.

کلید واژه ها: سایر موارد